خانه / مقالات / سامانه ی پرداخت

سامانه ی پرداخت

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل اثر گذار بر كيفيت خدمات ارائه شده از درگاه پرداخت اينترنتي به انجام رسيده است.
روش: پژوهش از نوع كاربردي و پيمايشي ميباشد كه در استان تهران صورت پذيرفته است. جامعه آماري تحقيق مراجعين به وب
سايت و درگاه پرداخت اينترنتي شركت تجارت الكترونيك پارسيان ميباشد. اندازه نمونه ۴۰۰ نفر برآورد شده جهت نمونهگيري از
CVRروش طبقاتي متناسب با اندازه استفاده شده است. وسائل جمعآوري اطلاعات، پرسش نامه ميباشد كه اعتبار محتوايي، آن با تكنيك


سامانه پرداخت الکترونیک

سامانه درگاه پرداخت,سامانه الکترونیکی,سامانه پرداخت الکترونیک,سامانه پرداخت اینترنتی,سامانه پرداخت

رقم ۹۹ % محاسبه شده و اعتباري صوري آن با توزيع ۵۰ نمونه از پرسش نامه بين آزمودنيها و حذف گويههاي مبهم نامفهوم از
ديدگاه آزمودنيها حاصل شد. جهت اطمينان از پايايي، آلفاي كرونباخ براي متغيرهاي قابليت اعتماد، امنيت و حريم شخصي، قابليت
۰٫۸۲۶ ۰٫۸۲۲ محاسبه گرديد. كليه اطلاعات در نرم افزار ،۰٫۷۰۲ دستيابي جواب دهي و انجام كار، به ترتيب مساوی با ۰٫۷۷۲
و آزمون رگرسيون لجستيك مورد تجزيه تحليل قرار گرفته است. SPSS آماري
(P ≤۰/ قابليت دسترس ي( ۰۵ ،(P ≤۰/ امنيت( ۰۵ ،(P ≤۰/ نتايج: نتايج تحليلي پژوهش بيانگر تاثير مثبت متغيرهاي قابليت اعتماد( ۰۵
بر كيفيت خدمات شركت تجارت الكترونيك پارسيان ميباشد. (P ≤۰/ جواب دهي( ۰۵
محدوديتها: عدم وقوف به ارزش و فوايد تحقيق ازسوي پاسخگويان عدم كنترل متغيرهاي مداخله گر مانند سرعت اينترنت.
كاربردها: پيشنهاد ارائه تدابيري عملي و الكترونيكي براي ویرایش وضعيت موجود وب سايتها و درگاههاي پرداخت اينترنتي در ايران.

يعني تبادل الكترونيك اسناد ،EDI تجارت الكترونيك به شيوه امروزي در دهه ۶۰ ميلادي بر مبناي مبادله الكترونيك داده هاي
استاندارد شده از يك رايانه به رايانه ديگر، شكل گرفت و كم كم در تمامي فرآيندهاي تجاري سازمانها نفوذ كرد به مرور وقت با
ارتقاي كارايي اين فرآيند ها، بعنوان يكي از بخش هاي لاينفك تجارت درآمد. امروزه به كارگيري اينترنت به صورت تجارت الكترونيكي
و وب سايت به عنوان يك زير ساخت، مزاياي ملموس ناملموس مختلفي دارد كه استفاده از آن بدون بررسي هاي مو شكافانه باعث
ميشود سازمانها بجاي بهره گيري از مزايايش، درگير مشكلات و زيان هاي ناشي از مصرف نادرست از آن شوند. لذا تحت شرايط پر
چالش اقتصادي حاضر، مديران بايد منابع كمياب را بصورت كارا در راستاي الكترونيكي كردن تجارت مصرف كنند تا به
رابطه اي پايدار با مشتريان دست يابند . چنانچه شركت هايي كه كسب كار الكترونيكي دارند وب سايت تجارت الكترونيك را از ديد

مطلب پیشنهادی

افزایش فالوور ایرانی اینستاگرام

افزایش فالوور ایرانی اینستاگرام -اگر به فکر افزایش فالوور ایرانی اینستاگرام با کمترین قیمت و بهترین …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *